top of page
  • Writer's pictureCông Ty Trần Sang

Sơ lược về công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR) và RAID truyền thống

Updated: Aug 6, 2019


[Để nắm rõ hơn về RAID và công nghệ Synology Hybrid RAID (SHR), vui lòng đọc bài viết Giải thích các cấp độ RAIDTìm hiểu về công nghệ Synology Hybrid RAID].


SHR-1 (Synology Hybrid RAID):


SHR-1 (Synology Hybrid RAID)

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

- Ưu điểm: Một ổ cứng dự phòng và tối ưu dung lượng khối lưu trữ. Được dùng tốt nhất trong trường hợp kết nối nhiều ổ cứng có dung lượng khác nhau.


SHR-2 (Synology Hybrid RAID):


SHR-2 (Synology Hybrid RAID)

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4

- Ưu điểm: Hai ổ cứng dự phòng và tối ưu dung lượng khối lưu trữ. Được dùng tốt nhất trong trường hợp kết nối nhiều ổ cứng có dung lượng khác nhau.


RAID 0:


RAID 0

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

- Ưu điểm: Dữ liệu được chia sọc (strip) thành các phần bằng nhau và được ghi vào ổ cứng. Truy cập dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn.

- Khuyết điểm: Nếu một ổ bị hỏng, toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất.


RAID 1:


RAID 1

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 2

- Ưu điểm: Cùng một dữ liệu được sao chép (mirror) đến tất cả ổ cứng. Nếu một ổ đĩa bị hỏng, tính toàn vẹn dữ liệu không bị ảnh hưởng.

- Khuyết điểm: Dung lượng khối lưu trữ bị giới hạn bởi dung lượng của ổ đĩa nhỏ nhất.


RAID 5:


RAID 5

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 3

- Ưu điểm: RAID 5 cung cấp một ổ cứng dự phòng. Dữ liệu được strip qua nhiều ổ đĩa cùng với một bit kiểm tra tính chẵn lẻ (parity). Nếu một ổ bị hỏng, bit parity sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Khuyết điểm: Dung lượng lưu trữ của một ổ đĩa được dùng cho hoạt động kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, do đó ảnh hưởng phần nào đến dung lượng khả dụng của khối lưu trữ.


RAID 6:


RAID 6

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4

- Ưu điểm: RAID 6 cung cấp hai ổ cứng dự phòng. Dữ liệu được strip qua nhiều ổ đĩa cùng với hai bit parity. Nếu hai ổ bị hỏng, các bit parity sẽ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Khuyết điểm: Dung lượng lưu trữ của hai ổ đĩa được dùng cho hoạt động kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, do đó ảnh hưởng phần nào đến dung lượng khả dụng của khối lưu trữ.


RAID 10:


RAID 10

- Yêu cầu số lượng ổ cứng tối thiểu: 4 (phải là số chẵn) - Ưu điểm: RAID 10 kết hợp những lợi ích của hai loại RAID 0 và RAID 1 - hiệu quả truy xuất và bảo vệ dữ liệu. - Khuyết điểm: Dung lượng khả dụng của khối lưu trữ chỉ bằng một nửa của tổng dung lượng ổ cứng trong mảng.


bottom of page